Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN
van Mainit BV

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en leveringen.
1.2 In deze voorwaarden wordt de verkoper aangeduid met de opdrachtnemer; de andere partij wordt aangeduid met opdrachtgever.
1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2. Offertes, prijsopgaven en overeenkomsten
2.1 Alle gedane offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3. Prijzen en prijswijzigingen
3.1 Alle prijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
3.2 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van het afsluiten geldende prijzen.
3.3 Indien na het totstandkomen van de overeenkomst, lonen, sociale- of overheidslasten , inkoop- en overige prijzen een verhoging mochten ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de aan haar verschuldigde prijs, voor zover deze prijsverhoging voor beide partijen niet te voorzien of te verwachten was, dienovereenkomstig te verhogen. Deze door opdrachtnemer aan de opdrachtgever opgegeven gewijzigde prijs is voor beide partijen bindend, indien deze gemotiveerd door opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt opgegeven en behoudens wettelijke bepalingen.
3.4 Prijswijzigingen als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen worden altijd doorberekend. Zoals verhoging van omzetbelasting, invoerrechten, enz.
3.5 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel geschiedt gelijk met de hoofdsom.
3.6 Prijswijzigingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk ingaan waarbij opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te annuleren.

Artikel 4. Levertijd en plaats
4.1 Plaats van levering is Wormerveer.
4.2 Levering van zaken geschiedt Franco huis bij een factuurwaarde meer dan EURO 150,- (excl. BTW) per order. Bij een factuurwaarde lager dan EURO 150,- (excl. BTW) kunnen verzendkosten- en orderkosten in rekening gebracht worden.
4.3 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
4.4 De leveringstermijn geschiedt bovendien onder voorbehoud dat er geen tussentijdse wijzigingen in de opdracht worden aangebracht.
4.5 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken te leveren. Een kleine, of gelet op de omstandigheden redelijke, overschrijding van de leveringstermijn kan de opdrachtnemer niet worden aangerekend. De opdrachtnemer is voor de overschrijding van de leveringstermijn slechts in gebreke, na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling van de opdrachtgever. Waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer een redelijke termijn dient te gunnen om alsnog aan zijn verplichting te voldoen.
4.6 Indien opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zal zij aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.
4.7 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan deze ter beschikking van de opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.
4.8 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is verstrekt, door de opdrachtnemer naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
4.9 Wanner een gedeelte van een opdracht gereed is kan de opdrachtnemer naar eigen keus dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele opdracht gereed is. Bij levering in gedeelten van opdrachten conform het voormelde, alsmede bij levering van suggestieve gedeelten van een opdracht overeenkomstig de gesloten overeenkomst, wordt iedere levering geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen op ieder waarvan onderhavige voorwaarden afzonderlijk van toepassing zijn.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
5.1 Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de opdrachtgever ter zake van die zaken verschuldigd is , eigendom van de opdrachtnemer.
5.2 Na levering en voor eigendomsovergang zijn de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.3 De zaken kunnen door de opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.
5.4 In geval van niet betalen van de vordering, schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar. Kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 6. Betalingen
6.1 Betaling dient netto-contant bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, binnen 15 dagen na factuurdatum.
6.2 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door de opdrachtnemer gemaakte invorderings- , administratiekosten, vervolgens van de vervallen rente tenslotte van de hoofdsom en de lopende renten.
6.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op verandering van de betalingsvoorwaarden, op korting of schadeloosstelling, noch op intrekking van de opdracht.
6.4 Een creditnota mag op een openstaande factuurbedrag in mindering worden gebracht, nadat de opdrachtgever deze creditnota heeft ontvangen.
6.5 Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.6 In de volgende gevallen dat de opdrachtgever:
– in staat van faillissement wordt verklaard;
– tot boedelafstand overgaat;
– een verzoek tot surseance van betaling indient;
– dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
– komt te overlijden;
– onder curatele wordt gesteld;
– enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap;
– dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
heeft de opdrachtnemer door het enkel plaatsgrijpen van een dezer omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door opdrachtnemer verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
6.7 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie
7.1 De opdrachtnemer verstrekt op de geleverde zaken garantie overeenkomstig de garantie die hij van de betreffende toeleveranciers heeft.
7.2 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers.
7.3 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.
7.4 De garantie geldt niet voor gebreken of defecten, die ontstaan ten gevolge van geweld van buitenaf, slecht onderhoud, overbelasting, natuurlijke slijtage en andere buiten de controle van de opdrachtnemer liggende oorzaken.
7.5 Bij materiaal- of fabricagefouten zorgt de opdrachtnemer gratis voor vervanging.

Artikel 8. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
8.1 Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van de opdrachtnemer en noch krachtens wet, rechtshandeling of in maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen.
8.2 Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn onder andere: bedrijfsstoornis, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van de opdrachtnemer, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingentering en bedrijfsstoringen bij de opdrachtnemer, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor de opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.
8.3 Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn , heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
8.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt, in welk geval de opdracht tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9. Klachten
9.1 Eventuele klachten worden door de opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien zij haar – rechtstreeks – binnen 8 dagen, na ontvangst van de betreffende zaken door de opdrachtgever, hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
9.2 De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de klacht terecht is, zal de opdrachtnemer hetzij de zaken vervangen/ herstellen hetzij de zaken terug nemen en de koopprijs vergoeden.
9.3 Klachten over facturen dienen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
9.4 Eventuele schade of vermissing in geval van aflevering dient onmiddellijk door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk te worden bericht, onder overlegging van een bewijsstuk waaruit blijkt dat de opdrachtgever bij de vervoerder terzake heeft gereclameerd. Ontvangst van voormelde berichtgeving impliceert niet enige aanvaarding van aansprakelijkheid terzake door de opdrachtnemer. Indien een bewijsstuk als voormeld niet kan worden overlegd dan wordt het verzondene geacht compleet en onbeschadigd door de opdrachtnemer te zijn ontvangen.
9.5 In geval van retourzending door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dient zulks deugdelijk verpakt en franco te geschieden. Ongefrankeerde zendingen worden door de opdrachtnemer geweigerd.
Artikel 10. Ontbinding
10.1 Gehele of gedeeltelijk ontbinding van de opdracht vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
10.2 Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbinding verklaring tot de opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen. Deze tekortkomingen dient de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk te melden.
10.3 De opdrachtgever heeft geen recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
10.4 Indien de opdrachtnemer instemt met ontbinding zonder dat er sprake is van verzuim aan zijn zijde, heeft hij steeds recht op vergoeding van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door de opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft de opdrachtnemer onverkort recht op betaling van de reeds door hem verrichte prestaties.
10.5 Bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht te annuleren en het mogelijke geleverde doch niet geheel betaalde als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van hetgeen reeds door de opdrachtgever is betaald, onverminderd het recht van de opdrachtnemer tot vergoeding van eventueel verlies of schade.
10.6 In voormelde gevallen is iedere vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever direct opeisbaar. Bovendien heeft de opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van de opdrachtnemer tot vergoeding van eventueel verlies of schade.

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1 Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.